Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügymenetek, eljárási útmutatók > Általános ügyek > Ideiglenes hatályú elhelyezés

Ideiglenes hatályú elhelyezés

Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a települési önkormányzat jegyzője, a Gyámhivatal, (valamint a határőrség, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága) a gyermeket ideiglenesen

 • a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél,
 • más hozzátartozónál, illetve személynél, ha erre nincs lehetőség,
 • az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt gyermekotthonban helyezi el.

Bármely gyámhatóság - a jogszabályi feltételek fennállása esetén - intézkedik a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése iránt, amelyről haladéktalanul értesíti az illetékes gyámhatóságot. Az eljárás megindulhat a jelzőrendszer tagjainak jelzése, a szülő, illetve a gyermek vagy bármely állampolgár jelzése alapján. A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni:

 • a szülőt és más törvényes képviselőt,
 • a gyermekkel kapcsolatban álló gondozót, nevelőt, családgondozót, szükség esetén védőnőt, pedagógust,
 • a korlátozottan cselekvőképes személyt és az ítélőképessége birtokában levő cselekvőképtelen gyermeket,
 • továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani,
 • valamint - szükség szerint - a gyermek más közeli hozzátartozóit.


A meghallgatást mellőzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellőzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvőképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.

Ügyintézési határidő:

Soron kívül

Az ügyintézés díja:

Díjmentes

Ügyintézéshez szükséges iratok:

 • Személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • amennyiben a bejelentő kéri, illetve a gyermek érdeke úgy kívánja, jogszabály lehetővé teszi az ügyfél személyes adatainak titkosan történő kezelését.

Az alkalmazott jogszabályok:

 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
 • 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
 • 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól