Hagyatéki eljárás

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • Halotti anyagkönyvi kivonat
 • Ingatlan örökség esetén 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
 • Forgalmi engedély
 • Bankszámlakivonat
 • Nyugdíjszelvény
 • Végrendelet, amennyiben készült.
 • Örökösök adatai (születési adatok, rokonsági fok, pontos lakcím, személyi szám)
 • Egyéb örökségek esetén az ezt igazoló dokumentum
 • Nemleges nyilatkozat

Az eljárási illeték összege:

Az eljárás illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok:

A hagyatéki eljárás elindítása az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat feladata.

A halottvizsgálati bizonyítványban megjelölt temetést intéző személyt az önkormányzat megidézi, egyben tájékoztatja az eljárás lefolytatásához szükséges iratok, adatok beszerzéséről. Amennyiben az elhunyt után hagyaték nem maradt, nemleges nyilatkozat kitöltésére kerül sor. Ha az elhunyt után olyan vagyontárgy (pl. ingatlan, gépkocsi, bankszámla, takarékbetétkönyv) maradt, amelynek átíratásához közjegyzői végzés szükséges, minden esetben hagyatéki eljárást kell indítani.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
 • 6/1958. VII.04.) IM rendelet

A hagyaték bejelentésére nyitva álló határidő:

A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezésével, de indulhat annak az ügyfélnek a kérelmére is, akinek az eljáráshoz jogi érdeke fűződik.

A hagyatéki eljárás megindítására attól a naptól számított 30 napon belül kerül sor, amelyről a jegyző tudomást szerzett.