Birtokvédelem

Illetékesség:

A birtokvédelmi ügy tárgyát képező petőfibányai ingatlan fekvése alapján.

Kérelem:

Írásban vagy ügyfélfogadási időben szóban (az ügyintéző a szóban előadott feljelentést írásba foglalja) lehet benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a birtokháborító személy ismert személyi adatait, az elkövetett cselekmény helyét és idejét, az elkövetés körülményeinek leírását.

Csatolandó mellékletek:

Olyan bizonyítási eszközök, (pl. okiratok, fényképek, tanúk neve és idézhető címe, stb.) amelyek a birtokháborítás megtörténtét bizonyítják, igazolják.

Az eljárási illeték összege:

2.200.-Ft, amit a bejelentőnek illetékbélyeg formájában kell lerónia. A végrehajtás elmulasztásáról szóló bejelentés illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok:

Akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, (tilos önhatalom) a jegyzőtől kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését. Csak a birtokháborítás elkövetésétől számított 1 éven belül lehet birtokvédelmet kérni. Azokban az ügyekben, melyeknél a zavarás a birtoktól való megfosztást előidéző cselekmény több mint egy éve tart vagy történt, illetve vitás a birtokláshoz való jogosultság is, a birtokvédelmi eljárás lefolytatása és a döntés meghozatala a helyileg illetékes (Hatvani Bíróság) bíróság hatáskörébe tartozik. Az eljárás a tényállás tisztázását követően (szükség szerint meghallgatás, tanúk nyilatkoztatása, helyszíni szemle, stb.) határozattal zárul.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

  • 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről 188-192 §-ai
  • 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 1990. Évi XCIII. tv. az illetékekről