Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügymenetek, eljárási útmutatók > Általános ügyek > Adatszolgáltatás a nyilvántartásból

Adatszolgáltatás a nyilvántartásból

Illetékesség alapja:

Egyedi adatszolgáltatás esetén elsősorban az adatigénylő lakó- vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, illetőleg az érintett polgár ismert lakcíme. Csoportos adatszolgáltatás esetén a településen lakcímmel rendelkező polgárok.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Az adatszolgáltatási kérelem akkor teljesíthető, ha a kérelmező igazolja a kért adat felhasználásának célját és jogalapját.

Az eljárási illeték összege:

Az adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért az ügyfélnek legalább 2.800.- Ft adatszolgáltatási díjat kell fizetnie, jogszabályban meghatározott esetben költségmentesség engedélyezhető.

Alapvető eljárási szabályok:

A polgár, illetve jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmére, a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek adatot szolgáltatnak. Adatszolgáltatás helyett a kérelmező igényelheti, hogy kapcsolatfelvétel céljából a nyilvántartás illetékes szerve az általa megjelölt személyt keresse meg és kérje írásos hozzájárulását ahhoz, hogy név - és lakcímadatait a kérelmező rendelkezésére bocsáthassa. Lehetőség van arra is, hogy a nyilvántartás illetékes szerve a kérelmező által megjelölt személyt arról értesítse, hogy a kérelmezőt közvetlenül keresse meg, ha vele a kapcsolatot fel kívánja venni. Az adatszolgáltatást, illetve a kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresést személyesen, írásban, illetve meghatalmazott útján lehet előterjeszteni.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
  • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
  • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
  • 25/2000. (IX. 1.) BM rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért illetőleg értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról