Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás az Szt.38.(2)-(4) és (6)-(10) bekezdéseiben biztosított anyagi hozzájárulás. A szociálisan rászorult személyek, családok által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható támogatás. Az Szt. 38.§.(2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén a személy normatív alapon jogosult a lakásfenntartási támogatásra. A helyi lakásfenntartási támogatásban részesülhet az a petőfibányai állandó lakóhellyel rendelkező személy, akinek háztartásában élő személyek az önkormányzati rendeletben meghatározott lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek. A helyi lakásfenntartási támogatás elbírálásánál az elismert minimális lakásnagyság mértéke egy fő esetében l szoba, két fő esetében két szoba, háromtagú család esetén két és fél szoba, négytagú család esetén 3 szoba és minden további személy után + fél szoba. A három és több gyermeket nevelő családban gyermekenként + 1 szoba. Az elismert minimális lakás minőség a félkomfortos fokozat.

A lakásfenntartás elismert havi költségeként figyelembe kell venni:

 • A lakbért, vagy az albérleti díjat,
 • A lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztő részletét,
 • A közös költséget,
 • A csatornahasználati díjat,
 • Szemétszállítás költségét,
 • A villanyáram költségeit lakásonként 50 kW-ig,
 • A vízdíjat havonta és személyenként 2 m3-ig,
 • A vezetékes gázfogyasztás költségeit fűtési idényben szobánként havonta 60 m3 mértékig,
 • A fűtés költségét nem vezetékes gázfűtés esetén is szobánként havonta 60 m3 földgáz mértékéig, a fűtési idény 6 hónapjára elismerve.


A helyi lakásfenntartási támogatás – az egyéb feltételek megléte esetén – akkor állapítható meg, ha a személy normatív alapon lakásfenntartási támogatásra nem jogosult és a háztartásban az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének 200%-át nem haladja meg.(57.000.-Ft) A helyi lakásfenntartási támogatás feltétele, hogy a havi lakásfenntartási költségek elérjék a háztartás havi összjövedelmének 30%-át.

A támogatás mértéke:

 • Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét nem haladja meg, akkor az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint számított és igazolt költségeknek a családban együtt élők havi összjövedelmének 30%-át meghaladó része, de legfeljebb havonta az öregségi nyugdíjminimum 20 %-a és minimum 2500.-Ft.
 • Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegét meghaladja, de nem haladja meg annak 200%-át, akkor az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint számított és igazolt költségeknek a családban együtt élők havi összjövedelmének 30%-át meghaladó része, de legfeljebb havonta az öregségi nyugdíjminimum 15 %-a, és minimum 2500.-Ft.,
 • Fűtési támogatás állapítható meg, minden év október 15-től április 15-ig terjedő időszakra, ha a fűtés az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint elismert és igazolt mértékű havi költsége eléri, vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át. A támogatás mértéke az elismert fűtési költségnek a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladó része, de legfeljebb havonta az öregségi nyugdíjminimum 15 %-a és minimum 2500.-Ft.
 • Azon háztartásra, ahol az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét meghaladja, támogatás nem állapítható meg.

Lakásfenntartási támogatás megállapításának szabályai:

 • A normatív lakásfenntartási támogatást a Polgármester egy évre, a helyi lakásfenntartási támogatást a Ügyrendi Bizottság egy évre vagy a fűtési támogatás esetén egy fűtési szezonra állapítja meg.
 • Meg kell vonni a támogatást attól, illetve annak nem állapítható meg támogatás akkor, ha a háztartásra vonatkozóan háromhavinál több lakbér, illetve közműdíj hátralék keletkezett.
 • Ugyanazon lakásra csak egy személy részére állapítható meg a támogatás.
 • A lakásfenntartási támogatást havonta, utólag a hónap 5. napjáig kell kifizetni.
 • A támogatás egyedi elbírálás alapján természetben (tüzelő) és eseti lakásfenntartási költségek fedezésére is megállapítható.

Az ügyintézés díja: nincs

Szükséges iratok:

 • kérelem,
 • közös háztartásban élők utolsó 3 havi nettó jövedelmének igazolása,
 • a lakás nagyságát, komfortfokozatát igazoló okirat,
 • helyi lakásfenntartási támogatás esetén a kérelem beadását megelőző év, két téli és két nyári hónapra szóló számlái.


Kapcsolódó jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • a 63/2006.(III.27) Korm. rendelet,
 • Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(VIII.11.) rendelete a szociális ellátások szabályozásáról