Rendszeres szociális segély

A rendszeres szociális segély az Szt. 37/A. – 37/H. §-ai szerint biztosított anyagi támogatás. A rendszeres szociális segélyt a jegyző állapítja meg, a jogosultság feltételeit évente, minden év március 31.-ig felülvizsgálja. A rendszeres szociális segély megállapításánál az aktív korú nem foglalkoztatott személyek esetében feltétel az állami foglalkoztatási szervvel történő együttműködési kötelezettség és az önkormányzat által szervezett beilleszkedési programban való részvétel teljesítése.

Az együttműködést nem vállalónak minősül az a rendszeres szociális segélyben részesülő, aki:

 • A felajánlott közcélú foglalkoztatásban nem vesz részt, a felajánlott és végzettsége és az Szt.37/H.§ (6) bekezdése szerint megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, a közérdekű munka felajánlására tértivevényes, legalább 2 nappal előbb átvett értesítés ellenére nem jelenik meg,
 • Közcélú foglalkoztatását a munkáltató rendkívüli felmondással (vagy a rendkívüli felmondásnak megfelelően az Flt. 58. § (6) bekezdésének b) pontjában szabályozott módon) szünteti meg.
 • A beilleszkedést segítő önkormányzati programban, valamint az állami foglalkoztatási szerv által biztosított egyéb együttműködési programban nem vesz részt.
 • Az együttműködési kötelezettség súlyos, vagy 2 éven belül ismételt megszegésének következménye a segély megszüntetése.
 • Az együttműködési kötelezettségnek az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt 6 hónapig 75%-os mértékben kell továbbfolyósítani.

Az önkormányzat az Sztv. 37/D. §-ában szabályozott beilleszkedési program ellátását a családsegítő szolgáltatás keretében biztosítja. Az önkormányzat a beilleszkedést segítő programok közül az Szt. 37/D.§ (3) bekezdése szerinti programokat biztosítja, melynek keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő köteles:

 • a szociális mentor által meghatározott időpontban legalább havonta egyszeri kapcsolattartásra,
 • számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre,(Szt.37§.D)
 • a felajánlott és számára – az Szt. 37/H. § (6) bekezdése szerint - megfelelő munkalehetőség elfogadására,
 • az állami foglalkoztatási szervnél munkanélküliként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésre. /Szt.37/D.§(3) b),c),d)./
 • Az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésre. /Szt.37/D.§(3) e)./

Az önkormányzat által szervezett beilleszkedési programban részt nem vevőkről vagy a számukra előírt kötelezettséget nem teljesítőkről a szociális mentori feladatokat ellátó családsegítő írásban értesíti a rendszeres szociális segélyt megállapító jegyzőt az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti következmények érvényesítése érdekében. A következményekről a szociális mentori feladatokat ellátó családsegítő a rendszeres szociális segélyezettet a kapcsolattartás kezdetekor, a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg tájékoztatja.

Rendszeres szociális segélyre az az egészségkárosodott, vagy nem foglalkoztatott személy, vagy támogatott álláskereső jogosult, akinek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át. kereső tevékenységet nem folytat, vagyona sem neki, sem családjának nincs.

Aktív korú nem foglalkoztatott, aki:

 • álláskeresési támogatásra jogosultságának időtartamát kimerítette, vagy
 • igazolja, hogy az előző 2 évben legalább 1 év időtartamig együttműködött a Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltségével,
 • az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósítása megszűnt és a kérelem beadását megelőzően a Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltségével legalább három hónapig együttműködött.

Egészségkárosodott személy, aki:

 • munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy
 • vakok személyi járadékában részesül, vagy
 • fogyatékossági támogatásban részesül.

Támogatott álláskereső:

 • aki álláskeresési támogatásban, illetőleg álláskeresést ösztönző juttatásban részesül.

A szociális segély összege:

a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete.

Az ügyintézés díja: nincs

Szükséges iratok:

 • kérelem, vagyonnyilatkozat
 • a Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltségének az igazolása
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat,
 • adóazonosító jel, TAJ szám,
 • a kérelmező személlyel közös háztartásban élő családtagok utolsó háromhavi nettó jövedelmének igazolása.
 • igazolás a rendszeres pénzellátás megszűnéséről
 • az egészségkárosodottság igazolása

Kapcsolódó jogszabályok:


 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • a 63/2006.(III.27) Korm. rendelet
 • Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(VIII.11.) rendelete a szociális ellátások szabályozásáról