Ápolási díj

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló petőfibányai állandó lakóhellyel rendelkező személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére az Szt. 41-44 § feltételei szerint biztosított anyagi hozzájárulás. Az alanyi jogon valamint a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása alapján járó ápolási díjat az Szt. 41.§ - 43/A.§ -ában szabályozott feltételek szerint a jegyző állapítja meg és évente, minden év március 31-ig felülvizsgálja. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 80%-ának (22.800.-Ft) megfelelő méltányossági ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó is, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi.

A méltányossági alapú ápolási díj feltétele:

 • az ápoló családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500.-Ft), egyedülálló ápoló estén annak 150 %-át (42.750.-Ft),
 • az ápoló munkaviszonyából, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyából a hozzátartozó ápolása miatt fizetés nélküli szabadságon van (Munkatörvénykönyve 139.§), illetőleg egyéb kereső tevékenységét hozzátartozója ápolása miatt kénytelen megszüntetni vagy szüneteltetni, valamint
 • az Szt. 41.§ (3) b.) pontja szerinti tartós betegség fennállását a háziorvos az Szt. 43. §-a szerinti módon igazolja.

Az ápolási tevékenység nem teljesítésének minősül, ha az ápoltat az ápoló legalább naponta 1 órában nem gondozza, élelmezését, tisztálkodását, lakása tisztaságát, egészségügyi ellátását nem biztosítja. A Polgármesteri Hivatal az ápolási tevékenységet helyszíni környezettanulmány alapján ellenőrizheti. A környezettanulmány elvégésére a szociális gondozónők is felkérhetők.

Az ügyintézés díja: nincs

Szükséges iratok:

 • kérelem,
 • háziorvos által kitöltött igazolás és szakvélemény az ápolási díj megállapításához
 • adó és TAJ szám.
 • méltányos ápolási díjhoz még az ápolást végző személlyel közös háztartásban élő családtagok utolsó háromhavi nettó jövedelmének igazolása.
 • nyilatkozat a magánnyugdíj-pénztári tagságról

Kapcsolódó jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • a 63/2006.(III.27) Korm. rendelet,
 • Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(VIII.11.) rendelete a szociális ellátások szabályozásáról