Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügymenetek, eljárási útmutatók > Egyéb ellátások > Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Az ellátásra az a gyermek jogosult, akinek a családjában (a közös háztartásban élő közeli hozzátartozókat is figyelembe véve) az egy személyre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%át, illetve 130%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő, vagy törvényes képviselő gondozza, ha a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos, a nagykorú gyermek, ha nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, feltéve, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott értéket.

A jogosultság megállapításának célja, hogy a gyermek szociális helyzet alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, egyszeri pénzbeli támogatásnak ill. a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Igénylő:

A gyermek Petőfibányán lakóhellyel rendelkező, szülői felügyeletet gyakorló szülője, gyámja

Az ügyintézés díja: Nincs

Szükséges iratok:

  • kérelem
  • jövedelemigazolás (utolsó 3 havi nettó, Gyesről hatósági bizonyítvány)
  • iskolalátogatási igazolás (illetve óvodalátogatási)
  • a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes elhelyezése tárgyában hozott bírósági illetve gyámhatósági határozatot, a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolni jogosult szülők esetén, ha a szülői felügyeleti jogot egyikőjük gyakorolja, gyámhivatali megállapodásuk
  • családi pótlék folyósításáról szóló hatósági bizonyítvány

Kapcsolódó jogszabályok:

  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
  • a 149/1997. (IX.10. ) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
  • 331/2006.( XII.23.) Korm. rendelet. a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat
  • és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről