Petőfibánya Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. február 1-jétől 2028. július 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógus végzettség,
 • óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
 • A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  óvodavezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratmásolatok
 • erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai önéletrajz
 • vezetői program
 • a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
 • nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Péter nyújt, a +3637/387-303-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Petőfibánya Önkormányzat címére történő megküldésével (3023 Petőfibánya, Bánya utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PB/1672/2022, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

vagy

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően óvodapedagógusi szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A véleményezési eljárást követően Petőfibánya Községi Önkormányzat képviselő-testülte dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Petőfibánya Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2022. július 1.
 • Petőfibánya Községi Önkormányzat hivatalos honlapja - 2022. július 1.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny - 2022. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Önkormányzat igény esetén szolgálati lakást biztosít.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.petofibanya.hu honlapon szerezhet.