Átmeneti segély

Petőfibánya Ügyrendi Bizottsága a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő Petőfibányán állandó lakóhellyel rendelkező személyek részére átmeneti segélyt nyújthat. Átmeneti segélyben részesíthetők kérelemre vagy kivételesen hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen betegség, elemi kár, stb. – miatt anyagi segítségre szorulnak. Az átmeneti segély esetén az egy főre jutó családi jövedelemhatár a mindenkori nyugdíjminimum 150%-a (42.750.-Ft), egyedül élők esetében 200%-a (57.000.-Ft), mely felett a segély csak rendkívüli élethelyzetben (haláleset, súlyos betegség-baleset stb.) nyújtható.

Egy naptári évben ugyanazon személy:

  • Legfeljebb 6 alkalommal részesíthető átmeneti segélyben.
  • A segély egyszeri vagy többszöri alkalomra is megállapítható. Amennyiben az Ügyrendi Bizottság több alkalommal történő segélyezésben dönt, a határozatban fel kell tüntetni valamennyi kifizetés időpontját és a kifizethető összeget. A kifizetések azonban ez esetben nem haladhatják meg az évi 6 alkalmat.

A kérelemhez csatolni kell:

  • Az igénylő és vele közös háztartásban élők rendszeres nettó jövedelméről szóló igazolásokat és az egyéb jövedelmekre vonatkozó nyilatkozatokat.
  • A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelemnél 1 hónap, egyéb jövedelem esetén egy év.
  • Amennyiben az igénylő és családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból, vagyonhasznosításból származik, és kétség merül fel jövedelemnyilatkozata valódiságát illetően, a polgármesteri hivatal megkéri a megyei APEH igazolását az igénylő jövedelemadó alapjáról.

A segélykérelem elbírálásához a döntés előkésztése során a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője az Ügyrendi Bizottság egy tagja közreműködésével az igénylő lakásán környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, amennyiben az igénylő életkörülményeit a Polgármesteri Hivatal egy éven belül bármely szociális ügyben vizsgálta és nem tételezhető fel jelentős változás. Sürgős szükség esetén, ha az igénylő életkörülményei azonnali segítséget indokolnak a Polgármester az átmeneti segélyt bizonyítási eljárás nélkül is megállapíthatja. A sürgős szükség esetén nyújtott átmeneti segélyekről a Polgármester az Ügyrendi Bizottságot soron következő ülésén tájékoztatja. A megállapított segély folyósítása házipénztárból kifizetéssel történik.

Az átmeneti segély a bizottság döntése alapján természetben is nyújtható, különösen:

  • Élelmiszer, ruhanemű, tüzelő, tisztítószer és közüzemi díjak
  • Iskolai tankönyv, füzetek beszerzése, óvodai- napközi otthoni, kollégiumi térítési díjak részben vagy egészben történő átvállalására.

A segély célirányos felhasználását az Ügyrendi Bizottság, illetve a Polgármester határozatával a kézhezvételt követő 15 napon belül számlákkal igazoltathatja.

Az ügyintézés kezdeményezhető - személyesen vagy meghatalmazottja útján.

Az ügyintézés díja: Nincs

Kapcsolódó jogszabályok:

  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet.
  • Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(VIII.11.) rendelete a szociális ellátások szabályozásáról